The beautiful goddess, guanyin, guarding putuoshan, facing the East China Sea, China.